BACK TO EXPLORE

Sustainable Designer’s Contest พลาสติกเหลือใช้จะกลับมามีค่าอีกครั้ง

งัดไอเดียมาประกวดในคอนเซ็ปต์ From Trash to Treasure

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 30 ปี รวมกลุ่ม ตั้งแต่ 2-3 คน
2. ผู้ส่งผลงานที่เป็นนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ ไม่จำกัดชั้นปี คณะ โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย ส่งใบสมัครและสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต และนักศึกษาของสมาชิกในทีมทุกคน
3. ผู้ส่งผลงานที่เป็นบุคคลทั่วไป ส่งใบสมัครและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิกในทีมทุกคน

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ คลิก

 

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวดรอบที่ 1

1. ส่งผลงานในรูปแบบของสตอรี่บอร์ดภายใต้หัวข้อ From Trash to Treasure จำนวน 1 บอร์ด สื่อถึงผลงานการออกแบบจากขยะพลาสติก โดยใช้ส่วนประกอบในปริมาณไม่น้อยกว่า 70% พร้อมระบุ ขนาดกว้าง ยาว และสูงของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น ผลิตภัณฑ์ต้องสามารถผลิตได้จริง
2. นำเสนอคอนเซ็ปต์ในการออกแบบ โดย 1 ทีมต้องออกแบบ 1 คอลเลกชั่นประกอบด้วย 3 ชิ้นงาน โดยไม่จำกัดเทคนิค
3. สามารถนำเสนอสตอรี่บอร์ด โดยวิธีการเขียน ติดภาพถ่าย หรือใช้คอมพิวเตอร์กราฟิค เพื่อถ่ายทอดแนวคิด From Trash to Treasure ได้อย่างเหมาะสม ในกระดาษขนาด A3 (36 x 48 ซม.) พร้อมใส่ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ชื่อผลงานและแรงบันดาลใจ
4. ผลงานการประกวดต้องไม่เคยส่งประกวดที่ไหนมาก่อน ไม่ลอกเลียนแบบ แก้ไข ดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และต้องไม่ละเมิดความผิดทางกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา


รายละเอียดกิจกรรม

1. การคัดเลือกผลงานรอบแรกโดยคัดเลือกจากสตอรี่บอร์ด ภายใต้หัวข้อ From Trash to Treasure จำนวน 20 ทีม ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561
2. คัดเลือกจาก 20 ทีม เหลือเพียง 10 ทีม จากการนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561
3. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปกับทางบริษัทในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 และจะได้รับเงินสนับสนุนในการผลิตชิ้นงานในครั้งนี้ ทีมละ 10,000 บาท หากทีมใดไม่เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อป จะถือว่าสละสิทธิ์จากการแข่งขันทันที


กติกาการส่งผลงานเข้าประกวดรอบที่2

1. ผลิตผลงานจริงตามที่ได้เสนอสตอรี่บอร์ด ในหัวข้อ From  Trash to Treasure โดย 1 ทีม ต้องผลิต 1 คอลเลกชั่น ประกอบด้วย 3 ชิ้นงาน (กำหนดส่งผลงานวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561)
2. ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้ง 10 ทีม จะได้มีโอกาสพบกับ Personal Coach เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาต่อยอดผลงาน
3. ผลการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด หากพบว่า ผู้ส่งผลงานผิดกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง ทางคณะกรรมการสามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินและขอคืนรางวัลได้
4. ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีม จะได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะพิจารณาจากความเหมาะสมในการนำมาผลิตและจำหน่ายในโซน Ecotopia สยามดิสคัฟเวอรี่
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานต้นแบบที่สร้างสรรค์โดยสมาชิกในทีมเอง ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น และต้องไม่เคยนำผลงานเผยแพร่สู่สาธารณะ หรือเคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน หากได้รับรางวัล และตรวจพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะ และเรียกคืนรางวัลทั้งหมด (ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบความเสียหาย หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น)
6. ลิขสิทธิ์ผลงานที่ได้รับคัดเลือกถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มีสิทธิ์ที่จะนำไปใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตผู้เข้าประกวดอีก 
7. ระยะเวลาการประกวด วัน เวลา และสถานที่การจัดงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.siamdiscovery.co.th และเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/siamdiscovery/


หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงาน

1. มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอผลงาน
2. ถ่ายทอดผลงานที่ออกแบบมาได้สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด
3. คุณภาพของผลงาน สามารถนำไปใช้ได้จริง แข็งแรงคงทน
4. ความสวยงาม ความเรียบร้อย ความสมบูรณ์แบบของผลงาน
5. ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการทำ วัสดุที่ใช้ และงบประมาณการผลิต

รางวัลชนะเลิศ
·  เงินรางวัล 100,000 บาท
·  ถ้วยรางวัล
·  ประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
·  เงินรางวัล 80,000 บาท
·  ถ้วยรางวัล
·  ประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
·  เงินรางวัล 50,000 บาท
·  ถ้วยรางวัล
·  ประกาศนียบัตร

รางวัลชมเชย 2 รางวัล
·  รางวัลละ 20,000 บาท