BACK TO EXPLORE

DISCOVERY ENJOY DEALS

ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 66 – 31 พ.ค. 66

ต่อที่ 1:

- สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP ช้อปครบ 4,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ จากร้านค้าและเคาน์เตอร์แบรนด์ ที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่ แลกรับ 150 VIZ Coins*
*จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/วัน/Tier จำนวน 1,000 รางวัล /ตลอดรายการ

รายชื่อร้านค้าที่ร่วมรายการสยามดิสคัฟเวอรี่
CAROLINA LEMKE, CRAFT, ECOTOPIA, EYE CLASS, FLIGHT001, HOOPS STATION, ICONCRAFT, LACOSTE, LOFT, MUJI, ODS, PALLADIUM, PHUFA, PRONTO, PROUD GEMS, THE NORTH FACE, VICTORINOX, VIRGIN ACTIVE

- สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ที่ OPEN SPACE (Her Lab, Beauty Lab, His Lab, Street Lab, Digital Lab) แลกรับ 100 VIZ Coins*
*จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/วัน/Tier จำนวน 1,000 รางวัล /ตลอดรายการ

- สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP ช้อปครบ 20,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ที่ร้าน  AI_ ชั้น 2 สยามดิสคัฟเวอรี่ แลกรับ 300 VIZ Coins*
*จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/วัน/Tier จำนวน 400 รางวัล /ตลอดรายการ

ต่อที่ 2:

รับ 1 VIZ Coin เมื่อช้อปครบทุก 200 บาท/ใบเสร็จ**

ต่อที่ 3:

แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16% จำกบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ***

 

*เงื่อนไขแลกรับ VIZ Coin

1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่ ตามเงื่อนไขที่กำหนด (จำกัดใบเสร็จมูลค่าขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป ขั้นต่ำจำนวน 1 ใบเสร็จ และรวมใบเสร็จได้ไม่เกิน 3 ใบเสร็จ/การแลกรับสิทธิ์ 1 ครั้ง) เพื่อแลกรับเพิ่ม VIZ Coin ภายในวันเดียวกันเท่านั้นที่ จุด REDEMPTION ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
2. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP เท่านั้น
3. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน/Tier ยอดซื้อ
4. ใบเสร็จที่นามาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชันอื่นๆ ของศูนย์ฯ ได้
5. VIZ Coins มีอายุ 180 วัน นับจากวันแลกรับสิทธิ์
6. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจ เพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น, ขอสงวนสิทธิ์ผู้รับมอบอำนาจ สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน เท่านั้น

**เงื่อนไขรับ VIZ Coin (ต่อที่ 2)

1. จุดลงทะเบียนรับสิทธิ์ VIZ Coin ณ เคาน์เตอร์ VIZ สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น G ระหว่างเวลำ 10.00 น. - 22.00 น. เท่านั้น
2. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิก VIZ ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่สามารถมอบอำนาจได้ในทุกกรณี) ตามจุดที่กำหนด โดย VIZ Coin จะถูกโอนเข้าบัญชีสมาชิกภายในวันถัดไป
3. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ศูนย์การค้า และห้างฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ เคาน์เตอร์ VIZ หรือ โทร. 02-111-6161 หรือ email: contact@onesiam.com

*/**เงื่อนไขรวม

1. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ ใบเสร็จที่มียอดชำระส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดด้วย Credit Note Account/ Credit /Payment on Credit / Store Credit การชำระค่าสินค้าล่วงหน้า และยอดจากการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ใบเสร็จการจองสินค้า และการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับของรางวัลเฉพาะผู้ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่ ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ บัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
3. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรำงวัลให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
4. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลำยมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสำรเก็บไว้
5. ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
6. เจ้าของกิจการร้านค้า พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า และ พนักงานบริษัทฯ ในเครือของร้านค้า หากซื้อสินค้าภายในร้านของบริษัทฯ ในเครือ ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายใดๆ ได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสะสมยอดซื้อหรือการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าวหรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนและระงับของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
7. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของรางวัลไปแล้ว ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ของรางวัลดังกล่าว ที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลดังกล่าว
9. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

***เงื่อนไขบัตรเครดิต

เงื่อนไขเป็นไปตำมที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุด REDEMPTION ชั้นG สยามดิสคัฟเวอรี่