BACK TO EXPLORE

SIAM DISCOVERY FLAVOR LAB GIFT CARD PACKAGE

วันที่ 17 พ.ย. 2566 – 31 ม.ค. 2567

สิทธิประโยชน์ เมื่อซื้อ Flavor Lab Gift Card Package  มูลค่า 9,000 บาท จะได้รับ

  • FLAVOR LAB GIFT CARD มูลค่า 9,000 บาท จำนวน 1 ใบ
  • FLAVOR LAB GIFT CARD มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 1 ใบ
  • สิทธิ์อัพเกรดเป็น VIZ TITANIUM
  • คูปอง ปลากระพงทอดน้าปลา จากร้านกุ้งทอง ซีฟู้ด มูลค่า 573 บาท จำนวน 1 ใบ
    (จำกัด 500 สิทธิ์แรกเท่านั้น)
  • รับส่วนลด 5% เมื่อทานอาหารภายในร้านอาหารที่ร่วมรายการ ในสยามดิสคัฟเวอรี่ครบ 800 บาทขึ้นไป (เมื่อชำระด้วย FLAVOR LAB GIFT CARD)


ร้านค้าที่สามารถใช้ FLAVOR LAB GIFT CARD

BABYCCINO & CO.
BORNGA
DUCK DONUTS
KAGONOYA
KUNGTHONG SEAFOOD
STARBUCKS
SUNDUBUBU & MIL TOAST EXPRESS
THESIS

ร้านค้าที่สามารถใช้ FLAVOR LAB GIFT CARD และได้รับส่วนลด 5% เมื่อทานอาหาร ครบ 800 บาทขึ้นไป

BABYCCINO & CO.
BORNGA
DUCK DONUTS
KAGONOYA
KUNGTHONG SEAFOOD
SUNDUBUBU & MIL TOAST EXPRESS

สิทธิพิเศษสาหรับบัตรเครดิตกสิกรไทย :

รับเครดิตเงินคืน 500 / 1 FLAVOR LAB GIFT CARD PACKAGE

 

สิทธิพิเศษสาหรับบัตรเครดิต KTC JCB :

  • บัตรเครดิต KTC JCB ULTIMATE รับเครดิตเงินคืน 500 บาท (จำกัด 100 สิทธิ์) รวมมูลค่า 50,000 บาท
  • บัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM รับเครดิตเงินคืน 300 บาท (จำกัด 100 สิทธิ์) รวมมูลค่า 30,000 บาท

จำกัด 1 หมายเลข / 1 สิทธิ์ ส่งข้อความ SMS พิมพ์ DN4 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าบริการ SMS ขื้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสั่งซื้อ โทร. 08-8629-9696 // 09-7197-8111
หรือที่ REDEMPTION COUNTER SIAM DISCOVERY ชั้น G

 คลิก เพื่อดูร้านค้าที่ร่วมรายการ

* เงื่อนไข FLAVOR LAB GIFT CARD

1. บัตร FLAVOR LAB GIFT CARD มีอายุการใช้งานถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567
2. มูลค่าของบัตรจะแสดงอยู่บนบัตร โดยมีมูลค่าใบละ 9,000 บาท (เก้าพันบาท) และ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)
3. บัตรนี้สามารถใช้แทนเงินสด เพื่อชำระค่าอาหารในร้านอาหารที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่เท่านั้น
4. FLAVOR LAB GIFT CARD ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอน หรือคืน เป็นเงินสดได้
5. ศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงลายหน้าบัตร โดยให้เป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด
6. บัตรจะใช้งานได้ต่อเมื่อทำการลงทะเบียนเปิดใช้บัตรแล้วเท่านั้น โดยแจ้งขอเปิดใช้บัตรได้ในวันที่ซื้อ // รับบัตรได้ที่ REDEMPTION COUNTER สยามดิสคัฟเวอรี่
7. การตรวจสอบยอดเงินคงเหลือภายในบัตร สามารถทำได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร หรือร้านค้าที่รับชำระด้วย FLAVOR LAB GIFT CARD
8. บริษัทฯ จะคุ้มครองวงเงินภายในบัตร เมื่อบัตรได้มีการลงทะเบียนเปิดบัตรแล้วเท่านั้น โดยหากบัตรที่มีการลงทะเบียนเปิดบัตรไว้แล้ว เกิดการชำรุดหรือสูญหาย สามารถแจ้งขอออกบัตรใหม่ได้โดยผู้ถือบัตร (ชื่อตามลงทะเบียน) ต้องมาติดต่อด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร ทั้งนี้ มีค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ จำนวน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) หรืออัตราอื่นที่บริษัทจะกำหนดในภายหน้า และบริษัทจะออกบัตรใหม่ให้ภายใน 14 วันทำการ

 

* เงื่อนไขสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย

1. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ,บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท, บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม, บัตรเครดิต LINE POINT Credit Card และบัตร Fleet Card ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
2. ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืน จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดติของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน
3. เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
4. ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ
5. ธนาคารจะเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือเรียกเก็บคะแนนสะสมพิเศษจากบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่ผู้ถือบัตรได้รับ ในกรณีที่มีการให้คะแนนสะสมพิเศษไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข หรือกรณีที่ผู้ถือบัตรยกเลิก/ปฏิเสธรายการหรือการชำระเงินในภายหลัง
6. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใด ๆ คำตัดสินของธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด
8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-CONTACT CENTER 02-888-8888

 

* เงื่อนไขสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต KTC JCB

1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC JCB ทุกประเภท
2. สงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ 1 สิทธิ์ / 1 หมายเลขบัตรฯ เท่านั้น ตลอดระยะเวลารายการ
3. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 60 วัน นับจาก วันสิ้นสุดระยะเวลารายการ
4. สมาชิกจะต้องลงทะเบียน โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ DN4 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าบริการ SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย) หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ktc.promo/jcbsiamdiscovery ภายในวันที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
5. กรณีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนที่สำเร็จในครั้งแรกเท่านั้น
6. เงื่อนไขอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
7. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th หรือโทร KTC PHONE 02-123-5000