BACK TO EXPLORE

Happy Children’s Day 2024

วันที่ 13 ม.ค. 2567 - 14 ม.ค. 2567

  • สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP ช้อปหรือทานอาหารจากร้านค้าที่ร่วมรายการ 1,500 บาทขึ้นไป ในแต่ละศูนย์การค้า สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ หรือ สยามดิสคัฟเวอรี่ ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับ  200 VIZ COINS*
    (จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์ฯ/วัน)

แบ่งเป็น
สยามพารากอน จำกัด 200 รางวัล / วัน
สยามเซ็นเตอร์ จำกัด 100 รางวัล / วัน
สยามดิสคัฟเวอรี่ จำกัด 100 รางวัล / วัน

ตรวจสอบจำนวนสิทธิ์คงเหลือในแต่ละวันได้ที่จุด REDEMPTION

- สยามพารากอน จุด REDEMPTION ชั้น M (ฝั่ง STARDOME)
- สยามเซ็นเตอร์ จุด REDEMPTION ชั้น G
- สยามดิสคัฟเวอรี่ จุด REDEMPTION ชั้น G 

 

*เงื่อนไขช้อปครบตามยอดที่กำหนด แลกรับ VIZ COIN

1. สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่ร่วมรายการในแต่ละศูนย์การค้าฯสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ หรือ สยามดิสคัฟเวอรี่ ตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด (รวบรวมใบเสร็จได้ไม่เกิน 3 ใบเสร็จ/การแลกรับสิทธิ์ 1 ครั้ง และ ไม่สามารถรวมใบเสร็จจากร้านค้าในต่างศูนย์การค้าฯได้) ลงทะเบียนแลกรับ VIZ COIN ภายในวันเดียวกันระหว่างวันที่ 13 ม.ค. 67 – 14 ม.ค. 67 ที่จุด REDEMPTION ภายในศูนย์การค้าฯที่ซื้อสินค้าและบริการ ได้แก่ จุด REDEMPTION ชั้น M ฝั่ง STAR DOME สยามพารากอน, จุด REDEMPTION ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ หรือ จุด REDEMPTION ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
2. ขอสงวนสิทธิ์ชื่อผู้ซื้อที่ระบุในใบเสร็จต้องตรงกับชื่อสมาชิก VIZ ที่มาแลกรับสิทธิ์เท่านั้น
3. กรณีเจ้าของใบเสร็จ(ตามชื่อที่ระบุบนใบเสร็จ) ประสงค์มอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน หรือกรณีที่ประสงค์มอบสิทธิ์ให้ผู้อื่น ผู้รับดำเนินการแทนหรือผู้รับมอบสิทธิ์ต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของใบเสร็จ ที่มีการลงนามของเจ้าของใบเสร็จพร้อมระบุข้อความให้ผู้รับดำเนินการแทนหรือผู้รับมอบสิทธิ์มีสิทธิ์ในการดำเนินการดังกล่าวอย่างชัดเจน ต่อพนักงาน ณ จุด REDEMPTION (ผู้รับดำเนินการแทนสามารถรับดำเนินการแทนได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วันเท่านั้น)
4. จำกัดการแลกรับ VIZ COIN 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์ฯ/วัน ของรางวัลมีจำนวนจำกัด สยามพารากอน จำกัด 200 รางวัล / วัน, สยามเซ็นเตอร์ จำกัด 100 รางวัล / วัน และ สยามดิสคัฟเวอรี่ จำกัด 100 รางวัล / วัน
5. VIZ COIN ที่ได้รับจะถูกบันทึกในระบบสมาชิกภายใน 3 วันทำการ
6. VIZ COIN ที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้ มีอายุ 180 วัน นับจากวันที่แลกรับสิทธิ์
7. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว  ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ฯ ได้
8. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP โดยลงทะเบียนข้อมูลบน ONESIAM SUPERAPP ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
9. ขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าที่เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ภายหลังลงทะเบียน ONESIAM SUPERAPP ต้องติดต่อเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่ VIZ COUNTER ภายในศูนย์ฯก่อนการลงทะเบียนแลกรับสิทธิ์ ได้แก่ VIZ COUNTER ชั้น M ฝั่ง STAR DOME สยามพารากอน, VIZ COUNTER ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ หรือ VIZ COUNTER ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
10. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับสิทธิ์ให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
11. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินที่ออกในนามบริษัทฯ, ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินที่ไม่ระบุเลขที่ใบเสร็จ, ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์, สำเนาใบเสร็จ,  ซื้อสินค้า 1 รายการแล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จที่ระบุเวลาก่อนศูนย์การค้าฯเปิดให้บริการ, การรวมใบเสร็จร้านค้าระหว่างศูนย์การค้าฯ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์, ใบเสร็จที่มียอดชำระส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดด้วย Credit Note / Account Credit /Payment on Credit / Store Credit, การชำระค่าสินค้าล่วงหน้า, ยอดชำระค่าสินค้าส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดจากการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า, ใบเสร็จการจองสินค้า, การชำระค่าสินค้าไม่เต็มจำนวน และการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์
12. ขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมรายการส่งเสริมการขายเฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่  ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ บัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต) หรือ หลักฐานการชำระเงิน (กรณีชำระเงินด้วยช่องทางการชำระเงินอื่นๆ)
13. ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำมาแลกรับสิทธิ์ได้เฉพาะของร้านค้าที่ไม่มีการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบของกระดาษแล้วเท่านั้น กรณีการนำใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ทั้งในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์หรือกระดาษที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ จะต้องมีการระบุชื่อลูกค้าที่นำมาแลกรับสิทธิ์ให้ชัดเจน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพ หรือถ่ายสำเนาเอกสารใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินทั้งสองรูปแบบเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานการแลกรับสิทธิ์
14. ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
15. เจ้าของกิจการร้านค้า พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า และ พนักงานบริษัทฯในเครือของร้านค้า หากซื้อสินค้าภายในร้านค้าของบริษัทฯในเครือ ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายใดๆได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนและระงับของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
16. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังจากการแลกรับสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับของรางวัลที่ได้รับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
17.กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย หรือ ยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี
18. ของรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนแปลง และ/หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือของรางวัลอื่นๆ ได้
19. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท   คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
20. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุด REDEMPTION หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ONESIAM CALL CENTER โทร: 02-111-6161 email: contact@onesiam.com
21. สามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมได้ที่:
SIAM PARAGON: https://www.siamparagon.co.th/privacy-policy
SIAM CENTER: https://www.siamcenter.co.th/privacy-policy
SIAM DISCOVERY: https://www.siamdiscovery.co.th/privacy-policy

หรือสามารถสแกน QR CODE ได้ที่จุด REDEMPTION ในศูนย์การค้าฯ ที่เข้าร่วมรายการ

 

* ร้านค้าที่ร่วมรายการ

1. CAFE & RESTAURANT

สยามพารากอน :

ชั้น G : AMICI, ANOTHER HOUND CAFE, AOI, BEANHOUND BY GRAYHOUND CAFE, BRIX DESSERT BAR, BURGER & LOBSTER,  CHATRAMUE ชาตรามือ (ฝั่ง NORTH), COFFEE BEANS BY DAO, CO LIMITED, EVIE'S COOKIES, FOUR SEASONS, FUJI JAPANESE RESTAURANT, FUKU MATCHA X 2, HONMONO GRAND OMAKASE, JUMBO SEAFOOD, KARUN THAI TEA, KOI THE, MAPLE TREE, MCDONALD'S / MC CAFE, MILCH, MK GOLD RESTAURANT, MOZZA BY COCOTTE, NABEZO PREMIUM, NARA THAI CUISINE, PENNII POPCORN CAFÉ, PS I LOVE YOU, RED DIAMOND, SUKI  MASA, TALINGPLING ตะลิงปลิง, TASTY CONGEE & NOODLE WANTUN SHOP, TEAJAYS, THAI SCALA SHARK'S FIN, THANK YOU CUP, THE GRILL TOKYO, THE MANDARIN ORIENTAL SHOP, THE ROLLING PINN, TONCHIN RAMEN, TWG TEA, VEGANERIE

ชั้น M : % ARABICA

ชั้น 1 : UNDERHOUND

ชั้น 3 : AUNTIE ANNE'S, BUDDHI BELLY, ITIM LAMOON

ชั้น 4 : BAAN ICE  บ้านไอซ์, CASA LAPIN, CHABUTON, CHOUNAN, COCO WALK CAFE, COFFEE WORLD, CUP BEE, DOOBS, EVAIME SHABU SHABU, HELLO YOGURT, JIAN CHA, KANE MOCHI, LAEM CHA-ROEN SEAFOOD, LUKKAITHONG, MIDTOWN THAI, OISHI GRAND, PANG CHA, PHUFA TREASURE TROVE (เฉพาะรายการอาหารและเครื่องดื่ม), SABOTEN, SANSAB, SUSHI DEN, SUSHIRO, TUDARI, WISDOM INTERNATIONAL BUFFET

ชั้น 5 : STARBUCKS (เฉพาะรายการอาหารและเครื่องดื่ม), SUSHI SEKI

สยามเซ็นเตอร์:

ชั้น G : CRUMBS, KFC

ชั้น M : BAKE WORKS, FIRE TIGER BY SEOULCIAL CLUB

ชั้น 1 : GREYHOUND CAFE, STARBUCKS(เฉพาะรายการอาหารและเครื่องดื่ม)

ชั้น 2 : AUDREY CAFE, AUNTIE ANNE’S, BAAN YING, BAR B Q PLAZA, BONCHON CHICKEN, BONJOUR, CANDY CRUSH, CHIBING, EASY BUDDY, ERR MODERN TAIWANESE DESSERT, EVERYDAY MAEIL SEOUL ICE CREAM, FLASH COFFEE, FUKU MATCHA KYOTO CAFE, GRAINEY COOKIES, GULJAK TOPOKKI & CHICKEN, GYUKATSU KYOTO KATSUGYU, HACHIBAN RAMEN, HASUL KOREAN RESTAURANT, HONEY HOM B, JAPANG, KAMU, LA MEOW, MHAN, MAJI CURRY, MALATANG, ME MORE, MINIMELTS, MO-MO-PARADISE, MOLLY ALLY ICE CREAM, NENNUA (เน้นเนื้อ), NOSE TEA, O-LI-NO PUZZLE, ON THE TABLE, PALSAIK KOREAN BBQ, PASTA AMA, PFESTA, PLEASED YOGHURT BAR, RONNIES MACARON, SHABUSHI , SHIORI UDON GINZA, SIZZLER, TONKATSU WAKO, TONKOTSU KAZAN RAMEN, TUMTUM (ตำตำ), YOGURTO, YOU & I, YAYOI, YENLY YOURS, YUZU SUKI, เพลินพุง, เนื้อแท้

สยามดิสคัฟเวอรี่:

ชั้น G : BABYCCINO & CO.

ชั้น M : DUCK DONUTS

ชั้น 1 : THESIS

ชั้น 2 : KAMU KAMU, STARBUCKS (เฉพาะรายการอาหารและเครื่องดื่ม), SUNDUBUBU & MIL TOAST EXPRESS

ชั้น 3 :  I+D STYLE CAFE X BRAVE ROASTERS, PHUFA ภูฟ้า (เฉพาะรายการอาหารและเครื่องดื่ม)

 

2. EDUTAINMENT ZONE (BRIGHT SPACE ZONE):

สยามพารากอน :

ชั้น 4 :  BANGKOK DANCE ACADEMY, CLAYWORKS, CODE GENIUS, YAMAHA, สถาบันกวดวิชาบ้านวิชากร

ชั้น 4A : BABIES GENIUS, ECC, INLINGUA, MCGP, MODULO, OKLS, QUALITY KIDS, STAR MAKER, THE ASIAN TAEKWONDO

 

3. ENTERTAINMENT:

สยามพารากอน :

ชั้น B1 : SEALIFE

ชั้น 5 : BLU-O, PARAGON CINEPLEX

สยามดิสคัฟเวอรี่ :

ชั้น 4 : MADAME TUSSAUDS, PRO HUB

 

4. SPECIALITY STORE:

สยามดิสคัฟเวอรี่ :

ชั้น 2 : LOFT, MUJI

 

5. TOYS STORE:

สยามพารากอน :

ชั้น 2 : LEGO

สยามเซ็นเตอร์ :

ชั้น G : POP MART

ชั้น 1 : BANPRESTO,  FRANK GARCON, GASHAPON BANDAI OFFICIAL SHOP, OMP, THE GUNDAM BASE THAILAND, SEEK N’KEEP CLUB, YUMEYA