BACK TO EXPLORE

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรายการ ONESIAM Application Lucky Draw โหลดแล้วลุ้น รับของรางวัล

ครั้งที่ 2 : 1 ธันวาคม 2562 - 31 มกราคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรายการ ONESIAM Application Lucky Draw ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 62 – 31 ม.ค. 63 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลดังนี้

1. บัตรสมาชิกฟิตเนส เฟิรส์ท แพคเกจคลับคลาส ระยะเวลา 6 เดือน จำนวน 6 ท่าน

• คุณมูฮัมหมัดอักบาร์ หะยีเยะ
• คุณศิรินันท์ ยำยวน
• คุณอภิชาติ แซ่โค้ว
• คุณอักษรานันท์ จันทพัฒน์
• คุณหทัยรัตน์ แก้วอุไร
• คุณประสงค์ โอวาทศักดิ์

2. โทรศัพท์ Samsung รุ่น Galaxy Fold จำนวน 1 ท่าน

• คุณณัฐชยา สุชาตวุฒิ

3. บัตร Siam Gift card มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 3 ท่าน

• คุณญาดา หลุยเจริญ
• คุณBantarawan Srijiwongsa
• คุณแวรอยาลี แวะสะมะแอ

4. บัตรแทนเงินสด The Scarlett Clinic คอร์ส Glitzy Glow จำนวน 2 ท่าน

• คุณณรงค์พล ประภานิรินธน์
• คุณThariff Prapaporn

5. เครื่องชงกาแฟ Nespresso จำนวน 3 ท่าน

• คุณอลิสา วงษ์สวัสดิ์ (รุ่น Lattissima One)
• คุณพรเทพ อมรวัฒนา (รุ่น Citi Z)
• คุณนฤมล ศุภเอม (รุ่น Essenza Mini)


6. บัตร Siam Gift Card มูลค่า 10,000 บาท (ใช้ได้เฉพาะร้าน Ai สยามดิสคัฟเวอรี่) จำนวน 3 ท่าน

• คุณเสาวลักษณ์ ตุลยวรเศรษฐ์
• คุณอนันตพร ทิพย์มงคลเจริญ
• คุณรัตนาภรณ์ เธียรสถิตย์

7. บัตร Siam Gift Card มูลค่า 5,000 บาท (ใช้ได้เฉพาะร้านกลุ่ม Sport ) จำนวน 5 ท่าน

• คุณออม ประดิษฐ์นิพนธ์
• คุณมัลลิตา บุญเติม
• คุณณัฐกฤตา สุดประเสริฐ
• คุณทัดหทัย ทัศธนะสิริกุล
• คุณภัสณี สุภาพรหม

8. บัตร Siam Gift Card มูลค่า 3,000 บาท (ใช้ได้เฉพาะร้านกลุ่ม Beauty) จำนวน 10 ท่าน

• คุณภูอิศร์ จิระกอบชัยพงศ์
• คุณพิณรัฐ พันพานิชย์กุล
• คุณมาลี เอกวิริยะกิจ
• คุณยุพวรรณ โอศินิพันธุ์
• คุณศิริทร์ ส่งไพศาล
• คุณอภิชาติ วิศิษฐ์กิจการ
• คุณอภิชญา ภัทรารักษกุล
• คุณวิชญาภร เกลี้ยงแก้ว
• คุณอมราภรณ์ บดสันเทียะ
• คุณกฤษฏิ์ สุวรรณพิบูลย์

หมายเหตุ: **ทางทีมงานจะติดต่อกลับผู้โชคดี หลังประกาศรายชื่อ หากท่านใดไม่สามารถรับรางวัล หรือไม่สามารถติดต่อรับรางวัลภายใน 30 วันหลังประกาศผลผู้โชคดี บริษัทฯ ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล ทางบริษัทขออนุญาตจัดสรรให้กับรายชื่อสำรองต่อไป

เงื่อนไขการรับรางวัล:
• ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัล ให้กับผู้รับรางวัล 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
• สำหรับผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับจากทางทีมงาน เพื่อนัดหมายวัน และเวลาในการเข้ามาเซ็นเอกสาร
• ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้โชคดีมารับของรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้นหรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของสมนาคุณเท่านั้น
• หากผู้โชคดีท่านใดไม่สามารถเข้ามารับรางวัลตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดได้ หรือไม่สามารถติดต่อรับรางวัลภายใน 30 วัน ให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล ทางบริษัทขออนุญาตจัดสรรให้กับรายชื่อสำรองต่อไป
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้ชื่อ หรือข้อมูลในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือทำกิจกรรมการตลาดอื่น ๆ ได้
• ผู้ได้รับรางวัลต้องนำมูลค่าของรางวัลและค่า หักภาษี ณ ที่จ่าย ไปรวมกับรายได้เพื่อยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากรในปลายปีที่ได้รับรางวัล
• ทางศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ไอคอนสยาม ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดมูลค่าของรางวัล
• ของรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆ ได้ หากทีมงานพบว่ามีการกระทำโดยมิชอบ หรือผิดกฎหมาย ทางบริษัทสามารถเรียกคืนรางวัลได้ในทุกกรณี
• พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามพารากอนดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ไอคอนสยาม , พนักงานบริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด และบริษัทฯ ในเครือทั้งหมดรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาเงื่อนไข ข้อกำหนดหรือของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพากคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด