BACK TO EXPLORE

The 3rd Thailand Plastics Awards 2017 by Siam Discovery

การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 3

สยามดิสคัฟเวอรี่ ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และสถาบันพลาสติก และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 3” (The3rd Thailand Plastics Awards 2017 by Siam Discovery) ภายใต้แนวคิด “Better is your life” ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 25 กันยายน 2560

ผู้ชนะจะได้เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่าหนึ่งแสนบาท พร้อมโอกาสเข้าร่วมประกวดในระดับอาเซียน
สามารถกรอกใบสมัครและดาวน์โหลดได้ ที่นี่


รายชื่อ 10 ที่ได้เข้ารับการคัดเลือก Thailand Plastic Award

1. นาย ธเนศ รุ่งวิริยะวงศ์   มหาวิทยาลัย ศิลปากร
2. นางสาว ปริสา สายยนต์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. นาย ยุทธพิชัย ราษฎร์เจริญ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. นาย ภูมิรินทร์ บุญเพชร   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. นางสาว สุดารัตน์ กองดี   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. นางสาว อัญมณี ถาวรคุณ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
7. นาย ณัฐพล นิซิเป๊าะ   มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา
8. นางสาว นันทพร พุทธรังสี   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9. นางสาว วิรัชยา สุวรรณไตรย์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10. นาย ตรีสุวัธธ์ หอนรเศรษฐ์กุล   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 10 ท่าน จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ สถาบันพลาสติกอาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม4 คลองเตย กรุงเทพ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณวรวลัญช์ 02-610-8493, 081-827-6855


รายละเอียดการประกวดต่าง ๆ

ประเภทกลุ่มผู้ที่ส่งประกวดผลงาน
- ประเภทผู้ประกอบการ
- ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป

หัวข้อสำหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
1. กลุ่มผู้ประกอบการ
- ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน (Housewares Products)
- บรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุอาหาร และผลิตภัณฑ์ใช้ครั้งเดียว (Food Packaging & Disposable Products)
- บรรจุภัณฑ์ไม่ได้ใช้บรรจุอาหาร (Non-Food Packaging)
- ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย อุปกรณ์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล (Personal care& Medical & Healthcare Products
- ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable Products)
2. กลุ่มนักศึกษา/บุคคลทั่วไป
- นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน


รางวัล
1. กลุ่มผู้ประกอบการ
สามารถส่งชิ้นงานได้ 5 หมวดประเภทรางวัล Gold Awards, Silver Awards, Bronze Awards และรางวัลชมเชย (ถ้ามี)
2. กลุ่มนักศึกษา/บุคคลทั่วไปสามารถส่งชิ้นงานในหมวด “นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน”
- รางวัล Gold Awards และเงินรางวัล 80,000 บาท
- รางวัล Silver Awards และเงินรางวัล 50,000 บาท
- รางวัล Bronze Awards และเงินรางวัล 30,000 บาท
- รางวัลชมเชย 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

สิทธิประโยชน์อื่นๆ สำหรับผลงานที่ชนะรางวัล
1. มีสิทธิได้เข้าร่วม Business Matching กับสถาบันการเงิน เพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ
2. สิทธิประชาสัมพันธ์บริษัทและผลิตภัณฑ์ผ่านหน้าสื่อหลักต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ เป็นต้น
3. สิทธิส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ASEAN Plastics Awards 2018 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และโอกาสเข้าร่วมประกวดเวที WorldStar Awards จัดโดย World Packaging Organization (WPO)
***เฉพาะชิ้นงานที่เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ชนะเวที ASEAN Plastics Awards


หลักเกณฑ์การตัดสิน
1. คณะกรรมการจัดงานฯ จะเป็นผู้คัดเลือกคณะกรรมการตัดสินและคำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
2. คณะกรรมการตัดสินสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนประเภทประกวดของแต่ละผลงานตามความเหมาะสมผลงานแต่ละชิ้นจะได้รับการพิจารณาและประเมินตามคุณภาพการผลิต ขั้นตอนในการผลิต ลักษณะการใช้งานและการออกแบบ
3. คณะกรรมการตัดสินสงวนสิทธิ์ที่จะให้รางวัลมากกว่า 1 รางวัลในการประกวดบางประเภท และไม่ให้รางวัลในการประกวดบางประเภทที่ไม่มีชิ้นงานใดเหมาะสม
4. ผลงานแต่ละชิ้นจะได้รับการพิจารณาและประเมินตาม Innovation  นวัตกรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค Manufacturing process ขั้นตอนการผลิตความยากง่ายในการผลิต Function หน้าที่การใช้งาน Safety Concern ความปลอดภัยในการใช้งาน Commercialization ความสามารถในเชิงพาณิชย์ Display รูปลักษณ์ ความสวยงามของสินค้า Environmental Concern การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Overall Impression ความประทับใจโดยรวม

หลักเกณฑ์การให้คะแนน
- คณะกรรมการตัดสินจะเป็นผู้กำหนด


เงื่อนไขการสมัครผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก, ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก มาสเตอร์แบทช์ หรือสีสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก, ผู้ผลิตเครื่องจักรสำหรับขึ้นรูปพลาสติกแม่พิมพ์พลาสติก, ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์พลาสติก, ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก, นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป

กติกาการส่งผลงานประเภทผู้ประกอบการ
- ผู้ส่งประกวดสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในนามบุคคล ห้างร้าน บริษัท นิติบุคคล หรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก โดยผู้ส่งประกวดจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลงานนั้นๆ เช่น ผู้ผลิตผู้จ้างผลิต ผู้ออกแบบ หรือผู้มีส่วนร่วมผลิตในขั้นตอนต่างๆ
- ผลงานที่เข้าร่วมประกวดจะต้องผลิตและขึ้นรูปในประเทศไทย, ผลิตเพื่อการพาณิชย์, ต้องไม่ละเมิดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์, ควรจดหรือขึ้นทะเบียนสิทธิบัติเพื่อประโยชน์ของผู้ส่งเข้าประกวด (ไม่บังคับ)
- ผู้ส่งประกวดจะต้องส่งผลงาน 3 ชิ้นต่อ 1 ประเภท (เผื่อเสียหาย) โดยกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน (ข้อมูลส่วนที่ 1 ของผู้ส่งประกวด เช่น ชื่อ หรือบริษัท จะถูกปิดเป็นความลับและไม่เปิดเผยแก่คณะกรรมการตัดสิน)
- ผู้ส่งประกวดสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้มากกว่า 1 ชิ้นงานในทุกๆ ประเภท สำหรับผลงานที่มีการส่งซ้ำ จุถือว่าเป็นชิ้นงานเดียวเท่านั้น
- ใบสมัคร 1 ใบต่อ 1 ผลงานต่อ 1 ประเภทประกวดเท่านั้น ถ้ามีความประสงค์จะส่งผลงานใดเข้าประกวด มากกว่า 1 ประเภทผู้ส่งประกวดจะต้องส่งชิ้นงานเพิ่ม และแยกกรอกใบสมัครตามประเภทที่ส่งเข้าร่วมประกวดเพิ่มให้ถูกต้องเท่านั้น
- ชิ้นงานที่ได้รับรางวัล กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกจะเป็นผู้รับผิดชอบการคัดเลือกและจัดส่งเข้าร่วมประกวดงานระดับนานาชาติ (ยกเว้นประเภทที่ไม่ได้มีการจัดประกวด)

กติกาการส่งผลงานประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป
ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไปจะต้องส่งผลงานในรูปแบบภาพสเก็ตผลงาน พร้อมแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานโดยประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
- ออกแบบภาพสเก็ตผลงาน จํานวน 1 บอร์ด และแรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน (Mood Board) จำนวน 1  บอร์ด รวมจำนวนทั้งสิ้น 2 บอร์ด ลงในกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A3 (36x48ซม.) แนวตั้งหรือแนวนอนและติดภาพลงบนฟิวเจอร์บอร์ดขนาด A3 (36x48ซม.) พร้อมใสชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ ชื่อมหาวิทยาลัยที่กําลังศึกษา ชื่อผลงาน  แรงบันดาลใจ ด้านหลังฟิวเจอร์บอร์ด ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 กันยายน 2560


ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป ที่ผ่านเข้ารอบ 10 รายชื่อสุดท้ายจะต้องร่วมกิจกรรม WORKSHOP ที่ทางผู้จัดกิจกรรมกำหนด

ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป จะต้องผลิตชิ้นงานจริงตามที่ได้นำเสนอผลงานภาพสเก็ตที่ได้ผ่านเข้ารอบโดยกำหนดส่งชิ้นงานจริงภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป ตกลงยินยอมให้นำผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของทางบริษัท สยามพิวรรธน์ และกลุ่มบริษัทในเครือ โดยสามารถนำผลงานไปใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม


สถานที่การส่งผลงาน
ประเภทผู้ประกอบการ
หมดเขตส่งใบสมัครและผลงาน วันที่ 25 กันยายน 2560
ส่งผลงานด้วยตนเอง ณ  กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ  DOWNLOAD ใบสมัครได้ที่ www.ftiplastic.com 
สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้  โทร 02-345-1006  ติดต่อ ฝ่ายประสานงานกลุ่มฯพลาสติก

ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป
หมดเขตส่งใบสมัครและผลงาน วันที่ 25 กันยายน 2560
ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือจัดส่งไปรษณีย์โดยจะนับจากวันที่เอกสารส่งถึงสํานักงานเท่านั้น ณ สำนักงานการตลาด ชั้น 4A ฝั่งนอร์ท ศูนย์การค้าสยามพารากอน
ดาวน์โหลดและกรอกใบสมัคร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกิจกรรมการตลาด Corporate และ CSR โทร. 02-610-8493 (คุณวรวลัญช์)