BACK TO NEW IN
Move your mouse over Image or click to enlarge

Reclaimed Dialysis Solution Bag and PP Scrap

SCRAP SHOP
Color : Multi-Color
Floor : 3
Shop : ODS

PRODUCT INFORMATION

SIAM FOLDER only @Siam Disccovery Reclaimed Dialysis Solution Bag and PP Scrap

CONCEPT & INSPIRATION

ร้าน Scrap Shop ร้านรักษ์โลกผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ เป็นกิจการในลักษณะพึ่งพาตนเองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ริเริ่มก่อตั้งโดย ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ในปี พ.ศ. 2552 และเปิดร้านอย่างเป็นทางการที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในเดือนมีนาคม 2553 โดยต่อยอดแนวคิดมาจาก Scrap Lab หรือศูนย์ปฏิบัติการออกแบบจากเศษวัสดุ ซึ่งมีการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตศึกษาและเข้าใจภาพรวมปัญหาสภาพแวดล้อม และการจัดการกับเศษวัสดุอุตสาหกรรมและชุมชน ฝึกหัดการค้นคว้า ออกแบบ บริหารจัดการ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานจากเศษวัสดุ เน้นกระบวนการพัฒนาเศษวัสดุเชิงลึก การเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์ผลการทดลองต่าง ๆ ก่อนการออกแบบชิ้นงาน การศึกษาวิชา Scrap Lab จะปลูกฝังการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยนำความคิดสร้างสรรค์มาแก้ปัญหา เน้นการนำขยะและเศษวัสดุเหลือทิ้งมาเปลี่ยนให้เป็นผลงานออกแบบ ที่มีมูลค่า (Value Creation) ปัจจุบันภารกิจหลักของร้าน Scrap Shop คือพัฒนา ออกแบบและให้คำปรึกษาในการออกแบบ พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ โดยสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และใช้การออกแบบในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยจัดจำหน่ายผลงานจากการวิจัยและพัฒนาเศษวัสดุมากกว่า 100 รายการ รวมทั้งจำหน่ายหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า จากเศษวัสดุ นอกจากนี้ ร้าน Scrap Shop ยังให้บริการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม การจัด Workshop เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ ให้คำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากเศษวัสดุ และถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยให้กับบุคคลทั่วไป ชุมชนและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

eco select

LIFE STYLE'S INSPIRATION